• Školský klub detí

    •       Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD sa riadi Výchovným programo ŠKD a plánom práce MZ ŠKD, ktorý vychádza z plánu práce školy. Jednotlivé úlohy a akcie sú v spolupráci s deťmi rozpracované do mesačných plánov. Možnosť aktívneho podielu detí pri výbere obsahu, príprave činností a podujatí, významne stimuluje ich záujem a aktivitu. Deti vedieme k úcte k materinskému jazyku, ľudovým tradíciám, pestujeme kladný vzťah k rodnému mestu, kraju a celej vlasti. K tomu využívame prácu s knihou, prácu s časopismi spoluprácu s MsKM a inými kultúrnymi stánkami nášho mesta. Výchovný proces zameriavame okrem iných na environmentálnu výchovu, výchovu v duchu humanizmu a rešpektovania ľudských práv. Je to práca, pri ktorej je nutná vynaliezavosť a improvizácia. Nevyhnutná je tiež trpezlivosť a veľká dávka pochopenia detskej duše, ktorá je už v popoludňajších hodinách vyčerpaná a nie vždy ochotná vnímať na 100%. Zložky výchovy sú rozmanité, počnúc Oddychovou a rekreačnou činnosťoutematických oblastí výchovy (TOV), ktoré si naše vychovávateľky upravili nasledovne: Múdre hlavičky (spoločensko vedná výchova), Zruční remeselníci (pracovnotechnická v.), Zdravá streda (telovýchovná a športová v.), Malí umelci (esteticko-výchovná v.), Deti Zeme (prírodovedná v.) a končiac prípravou na vyučovanie. Deti sú zapájané do súťaží a školských kultúrnych vystúpení, kde majú možnosť prezentovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté prácou v ŠKD. Odmenou je ich dôvera, radosť z práce a dosiahnuté výsledky. V ŠKD okrem školského poriadku platí aj Vnútorný poriadok ŠKD.


     Činnosť  ŠKD sa delí na: ranná služba  6,00 - 7, 45 hod.
                                                popoludňajšia činnosť  začína po ukončení vyučovania, podľa rozvrhu
                                                dlhá služba  16,00 - 17,30 hod. (alebo podľa potreby)

     Do ŠKD sa žiak prihlasuje na základe Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú schvaľuje riaditeľ školy a kde je potrebné vyplniť všetky údaje.

     Odhlasovanie z ŠKD sa uskutočňuje písomnou formou do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

     Pri akýchkoľvek zmenách, rodič komunikuje s vychovávateľkou prostredníctvom písomného vyjadrenia, osobného alebo telefonického kontaktu.

     Mesačná platba do ŠKD sa uskutočňuje prostredníctvom priameho bankového prevodu. Každé dieťa má pridelený variabilný symbol. Suma: 11 € mesačne. Úhradu je potrebné poukázať do 10-teho dňa v aktuálnom mesiaci.  Je možné platiť aj  za viac mesiacov naraz. Ak má dieťa minimálne dvoch školopovinných súrodencov, platba do ŠKD sa znižuje na 8,80 €.

     Výchovná činnosť v každom oddelení ŠKD prebieha ihneď po ukončení vyučovania a končí  o 16,00 hod., preto je vhodné, aby dieťa zostávalo v ŠKD minimálne do 15,30 hod. a zúčastňovalo sa tak nerušene výchovného procesu.

     Na obed dieťa prihlasuje a aj odhlasuje rodič osobne alebo formou telefonického kontaktu v školskej jedálni (tel. č. 055 642 34 92). Odhlásiť a prihlásiť dieťa na obed môže rodič do 8,00 hod. v aktuálny deň. Žiaci sa preukazujú čipovým kľúčom s menom.

     V každom oddelení ŠKD vychovávateľka poskytne rodičom telefonický kontakt, pre uľahčenie komunikácie. Deti počas výchovného procesu telefonovať nemôžu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
   • zs@k30.sk
   • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
   • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
   • 35 542 624
   • 2 021 635 913
   • zs@k30.sk
 • Fotogaléria

  • Kolektívy tried 2020/2021
  • Opäť ako nové
  • Naša škola z lietadla
  • Objednaj si školské oblečenie
  • Elektronický zápis do 1. ročníka
  • Prerušenie prevádzky školy
  • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
  • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
  • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Novoročný koncert
  • Obnova multifunkčného ihriska
  • Cyklomapa Košíc