• Pedagogický asistent

     • Konzultácie

     •  

      Danka Poliačiková

      streda, 14.00 - 15.00 hod.

      poliacikovadana@gmail.com

       

      Vladimíra Krajnikovičová

      streda, 14.00 - 15.00 hod.

      Mimo uvedených hodín si konzultácie, prosím, dohodnite mailom alebo prostredníctvom žiaka.

      vladimira1@centrum.sk


       

      Kto je asistent učiteľa

      Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri ktorých výchovno-vzdelávací proces nie je efektívny bez prítomnosti asistenta v triede.

      Náplň práce asistenta učiteľa

      Asistent učiteľa sa žiakovi (prípadne žiakom) individuálne venuje - vysvetľuje / dovysvetľuje učivo, usmerňuje ho pri vypracovaní úloh, textov či písomných prác. Pomáha žiakovi vytvoriť si, či používať odporúčané kompenzačné pomôcky, pracovať s počítačovými programami a dostupnou literatúrou.

      Práca asistenta učiteľa prebieha v triede. Ak si to vyžadujú okolnosti aj mimo triedy. Náplňou jeho práce je uľahčenie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomoc pri prekonávaní z toho plynúcich bariér.

      Asistent učiteľa počas neprítomnosti učiteľa vykonáva pedagogický dozor a dohliada na disciplínu.

      Napomáha pri školských a mimoškolských akciách .

      Spolupracuje a priebežne komunikuje s rodičmi žiaka a zamestnancami poradenských zariadení v otázkach výberu vhodných metód a foriem výchovy a vzdelávania.

  • Kontakty

   • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
   • zs@k30.sk
   • +421 905 248 584 riaditeľ +421 910 442 519 hospodárka +421 55 644 14 12 výchovný poradca
   • Kežmarská 30 040 11 Košice https://k30.sk/ https://k30.edupage.org/ https://www.facebook.com/kez30/ https://www.instagram.com/zskezmarska30/
   • 35 542 624
   • 2 021 635 913
   • zs@k30.sk
 • Fotogaléria

  • Kolektívy tried 2020/2021
  • Opäť ako nové
  • Naša škola z lietadla
  • Objednaj si školské oblečenie
  • Elektronický zápis do 1. ročníka
  • Prerušenie prevádzky školy
  • Vydávame medzinárodné preukazy žiakov ISIC/EURO26
  • Lyžiarsky výcvik na Jahodnej '20
  • Náš veľmi úspešný 1. Žiacky školský ples K30
  • Novoročný koncert
  • Obnova multifunkčného ihriska
  • Cyklomapa Košíc