Navigácia

Pedagogický asistent

Konzultácie

 

Danka Poliačiková

streda, 14.00 - 15.00 hod.

poliacikovadana@gmail.com

 

Vladimíra Krajnikovičová

streda, 14.00 - 15.00 hod.

Mimo uvedených hodín si konzultácie, prosím, dohodnite mailom alebo prostredníctvom žiaka.

vladimira1@centrum.sk


 

Kto je asistent učiteľa

Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri ktorých výchovno-vzdelávací proces nie je efektívny bez prítomnosti asistenta v triede.

Náplň práce asistenta učiteľa

Asistent učiteľa sa žiakovi (prípadne žiakom) individuálne venuje - vysvetľuje / dovysvetľuje učivo, usmerňuje ho pri vypracovaní úloh, textov či písomných prác. Pomáha žiakovi vytvoriť si, či používať odporúčané kompenzačné pomôcky, pracovať s počítačovými programami a dostupnou literatúrou.

Práca asistenta učiteľa prebieha v triede. Ak si to vyžadujú okolnosti aj mimo triedy. Náplňou jeho práce je uľahčenie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomoc pri prekonávaní z toho plynúcich bariér.

Asistent učiteľa počas neprítomnosti učiteľa vykonáva pedagogický dozor a dohliada na disciplínu.

Napomáha pri školských a mimoškolských akciách .

Spolupracuje a priebežne komunikuje s rodičmi žiaka a zamestnancami poradenských zariadení v otázkach výberu vhodných metód a foriem výchovy a vzdelávania.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Kežmarská 30, Košice
  Kežmarská 30
  040 11 Košice
 • +421 55 789 88 18 riaditeľ
  +421 55 789 88 19 zástupca
  +421 55 642 51 91 hospodárka
  +421 905 248 584 riaditeľ
  http://k30.sk/

Fotogaléria